• Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Ngày cập nhật 27 Tháng Mười Một 2016

  Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày ban hành: 31/7/2013. Số văn bản: 1250 Ký hiệu: 1250/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/7/2013 Ngày hiệu lực: 31/7/2013 Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Lĩnh …

 • Nghị định số 41/1998/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 1 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 11/06/1998, quy định về điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước CHXHCN Việt Nam.   Số văn bản: 41 Ký hiệu: 1998/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/06/1998 Ngày hiệu lực: 11/06/1998 Người ký: Phan Văn Khải Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Phân …

 • Nghị định số 25/2008/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 04/03/2008, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường   Số văn bản: 25 Ký hiệu: 2008/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: 04/03/2008 Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ Lĩnh vực: …