Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNT

Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Một 2016

Ban hành ngày 09/07/2009, quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng.

 

Số văn bản: 41
Ký hiệu: 41/2009/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 09/07/2009
Ngày hiệu lực: 09/07/2009
Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng
Tải xuống:  Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

______________

Số: 41/2009/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

HàNội, ngày 9 tháng 7 năm 2009

 

THÔNG TƯ

Quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng

____________________________

 

Căn cứ Nghị định số01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số50/2005/QH11, Phần thứ tư: Quyền đối với giống cây trồng ngày 29 tháng 11 năm2005;

Căn cứPháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủyban Thường vụ Quốc hội;

Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống câytrồng như sau:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy địnhvề việc giao nộp, thu thập; duy trì, lưu giữ và sử dụng mẫu giống của giống câytrồng được biết đến rộng rãi thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộtheo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức,cá nhân trong nước và nước ngoài nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất, kinh doanh vàsử dụng giống cây trồng tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. a) Bản mô tả chi tiếtcủa giống cây trồng(sau đây gọi là Bản mô tả giống) làtài liệu thể hiện các tính trạng của giống cây trồng theo quy phạm khảo nghiệmtính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và được xác nhận của cơ quan bảo hộhoặc cơ quan công nhận giống cây trồng mới;
 2. b) Mẫu giống là mẫu hạtgiống, cây giống hoặc củ giống có các tính trạng đặc trưng phù hợp với bản mô tảgiống, được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền công nhận;

c)Giống cây trồng được biết đến rộng rãi làgiống cây trồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Giống cây trồng làđối tượng trong đơn đăng ký công nhận hoặc đơn đăng ký bảo hộ được chấp nhận;

– Giống cây trồng đượccông nhận để bổ sung vào Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanhhoặc được cấp bằng bảo hộ;

– Giống cây trồng khôngthuộc các đối tượng nêu trên, nhưng được sản xuất, kinh doanh trên thị trường, bao gồm các giống địa phương.

Điều 4. Giao nộp, thuthập mẫu giống

 1. Mẫu giống và hồ sơmẫu giống

Mỗi giống cây trồngđược biết đến rộng rãi có 01 mẫu giống và Hồ sơ mẫu giống gồm Tờ khai kỹ thuậtmẫu giống cây trồng theo quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư  này  và Bản mô tảgiống theo quy phạm khảo nghiệm DUS của từng loài cây trồng. Mẫu giống và Hồ sơmẫu giống được giao nộp hoặc thu thập và lưu giữ theo quy định tại Thông tư này.

 1. Giao nộp mẫu hạtgiống
 2. a) Tổ chức, cá nhân cógiống cây trồng được biết đến rộng rãi thuộc loài nhân giống hữu tính, như quyđịnh dưới đây, phải giao nộp 01 mẫu hạt giống và Hồ sơ mẫu giống cho Cơ quan lưugiữ mẫu hạt giống (sauđây gọilà Cơ quan lưu giữ) được quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này:

– Tổ chức, cá nhânđăng ký công nhận giống cây trồng;

– Tổ chức, cá nhânđăng ký bảo hộ giống cây trồng;

– Tổ chức, cá nhân cógiống cây trồng được công nhận;

– Tổ chức, cá nhân cógiống cây trồng được cấp bằng bảo hộ hoặc được chuyển nhượng, thừa kế bằng bảohộ giống cây trồng từ tổ chức, cá nhân khác;

– Tổ chức, cá nhân,không thuộc các đối tượng nêu trên, có giống cây trồng đưa vào  sản xuất, kinhdoanh.

 1. b) Cơ quan lưu giữ mẫuhạt giống đồng thời cũng là cơ quan khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất,tính ổn định (khảo nghiệm DUS) của giống cây trồng.
 2. c) Thời điểm giao nộpmẫu hạt giống, tờ khai kỹ thuật và bản mô tả giống (nếu có) quy định như sau:

– Giống cây trồng đượcđăng ký công nhận giống: Muộn nhất là trước khi giống được công nhận cho sảnxuất thử;

– Giống cây trồng đượcđăng ký bảo hộ: Trước thời vụ gieo trồng khảo nghiệm DUS ít nhất hai mươi ngày;

– Giống câytrồng không thuộc các đối tượng nêu trên: Trước khi đưa giống mới vào sản xuất,kinh doanh.

 1. d) Mẫu hạt giốngvà hồ sơ mẫu hạt giống được giao nhận trực tiếp hoặc thông qua bưu điện tại Cơquan lưu giữ. Cơ quan lưu giữ có thể nhận mẫu giống và hồ sơ mẫu hạt giống tạitổ chức, cá nhân có giống cần lưu giữ.

Cơ quan lưu giữlập Biên bản giao nộp mẫu hạt giống theo mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư này. Bảnphô tô Biên bản giao nộp mẫu hạt giống được lưu trong hồ sơ công nhận giống hoặchồ sơ bảo hộ giống mới.

đ) Khối lượngmẫu hạt giống tối thiểu cần lưu giữ theo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tưnày. Chất lượng mẫu hạt giống tối thiểu phải đạt giống xác nhận hoặc tươngđương.

 1. e) Tổ chức, cá nhân có dòng bố mẹ tự lưu giữ mẫu giống và cungcấp cho Cơ quan lưu giữ khi được yêu cầu bằng văn bản.
 2. Thu thập mẫu hạt giống
 3. a) Cơ quan lưu giữ tổ chức thu thập mẫu hạt giống và lập hồ sơmẫu hạt giống của các giống địa phương, giống không rõ chủ sở hữu hoặc tác giảgiống nhưng đang được sản xuất, kinh doanh.
 4. b) Các tổ chức,cá nhân đang lưu giữ, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các giống cây trồng nêutại điểm a khoản này có trách nhiệm phối hợp với Cơquan lưu giữ thu thập mẫu giống và lập hồ sơ mẫu giống.
 5. Mẫucây giống, củ giống

Tổ chức, cánhân có giống cây trồng được biết đến rộng rãi thuộc loài nhân giống vô tính,như quy định điểm a khoản 2 Điều này, tự lưu giữ mẫu cây giống, củ giống và lậpHồ sơ mẫu giống để đáp ứng các yêu cầu sử dụng, không phải giao nộp mẫu giốngcho cơ quan lưu giữ.

Điều 5. Duy trì, lưu giữ mẫu giống

 1. Duy trì,lưu giữ mẫu hạt giống
 2. a) Đánh giá mẫu hạtgiống

– Trong vòng 20 ngày,kể từ ngày nhận được mẫu hạt giống, Cơ quan lưu giữ kiểm tra các chỉ tiêu chấtlượng theo tiêu chuẩn hiện hành. Nếu chất lượng không đảm bảo thì yêu cầu tổchức, cá nhân có giống giao nộp hoặc tiến hành thu thập mẫu hạt giống mới.Trongvòng ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Cơ quan lưu giữ, tổ chức,cá nhân có giống phải giao nộp mẫu hạt giống mới cho Cơ quan lưu giữ.

– Trường hợp giống câytrồng được đăng ký bảo hộ: mẫu hạt giống đồng thời là vật liệu khảo nghiệm DUSsẽ được Cơ quan lưu giữ gieo trồng theo quy phạm khảo nghiệm DUS để đánh giá tính khácbiệt, tính đồng nhất, tính ổn định.

– Các trường hợp khác,khi cần thiết, mẫu hạt giống có thể được Cơ quan lưu giữ gieo trồng để đánh giátính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định. Nếu nhận thấy mẫu hạt giống khôngphù hợp thì Cơ quan lưu giữ mẫu giống yêu cầu cung cấp mẫu khác.

 1. b) Bảo quản mẫu hạtgiống: Trong thời gian Bằng bảo hộ giống cây trồng mới còn hiệu lực hoặc giốngcây trồng vẫn đang được sản xuất, kinh doanh thì Cơ quan lưu giữ  phải:

– Bảo quản mẫu hạtgiống trong điều kiện phù hợp để duy trì sức nẩymầm và tỷ lệ nẩy mầm của hạt giống;

– Định kỳ kiểm tra sứcnẩy mầm, tỷ lệ nẩy mầm của hạt giống. Nếu mẫu hạt giống không đảm bảo chất lượngthì gửi văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân có giống giao nộp bổ sung hoặc thu thậpmẫu hạtgiống mới, trừ những giống được cơ quan lưu giữ nhân giống theo quy định tại điểm c,Khoản này.

– Gieo trồng mẫu hạtgiống mới bổ sung để so sánh với mẫu cũ (nếu có) và bản mô tả giống; nếu thấy cósự khác biệt thì yêu cầu giao nộp hoặc thu thập mẫu khác.

 1. c) Trong quá trình bảoquản Cơ quan lưu giữ được nhân tăng khối lượng mẫu hạt giống của các giống thuầnđể đáp ứng yêu cầu lưu giữ và sử dụng mẫu hạt giống, với điều kiện chất lượngmẫu nhân thêm phải phù hợp với tiêu chuẩn và bản mô tả giống.
 2. d) Sau khi đánh giámẫu hạt giống, Cơ quan lưu giữ phải bàn giao một phần mẫu hạt giống (trừ giốnglai) với khối lượng theo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này, bản phô tô Tờkhai kỹ thuật, Bản mô tả giống (nếu có) cho Trung tâm Tài nguyên thực vật để lưugiữ lâu dài mẫu hạt giống như một nguồn gen quốc gia.

đ) Khi Cơ quan lưu giữcó yêu cầu bằng văn bản, Trung tâm Tài nguyên thực vật phải phối hợp để bảo quảncác mẫu hạt giống đã thu thập; chi phí bảo quan mẫu do các bên thoả thuận theohợp đồng.

e) Tổchức, cá nhân có giống cây trồng được biết đến rộng rãi phải duy trì giống theođúng bản mô tả giống để phục vụ sản xuất, kinh doanh; giao nộp cho Cơ quan lưugiữ và cung cấp cho các nhu cầu sử dụng khác quy định tại Điều 6 của Thông tưnày.

Khi bằng bảo hộ hếthiệu lực hoặc giống cây trồng không được tiếp tục sản xuất, kinh doanh nữa thìthông báo bằng văn bản cho Cơ quan lưu giữ để quyết định lưu giữ tiếp tục hoặcloại bỏ mẫu hạt giống đó.

 1. Duy trì, lưu giữmẫu cây giống, củ giống
 2. a) Tổ chức, cánhân có giống cây trồng nhân giống vô tính phải duy trì, lưu giữ mẫu cây giống(cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng) hoặc mẫu củ giống phù hợp tiêu chuẩn vàlập Hồ sơ mẫu giống để phục vụ sản xuất, kinh doanh và đáp ứng các nhu cầu sửdụng quy định tại Điều 6 của Thông tư này.
 3. b) Tổ chức, cánhân có giống cây trồng phải báo cáo địa điểm lưu giữ mẫu cây giống, củ giốngcho Cục Trồng trọt (Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới) khi nộp đơn đăng kýbảo hộ hoặc báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi sở tại khi giốngđược công nhận hoặc  đưa vào sản xuất, kinh doanh; Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tổng hợp báo cáo Bộ (Cục Trồng trọt).

Điều 6. Sử dụng mẫu giống

1.Mẫu giống cây trồng nông nghiệpđược sử dụng như sau:

a) Là giống đối chứng, giống tươngtự, giống điển hình trong khảo nghiệm DUS;

b) Là mẫu chuẩn trong kiểm định,kiểm nghiệm, hậu kiểm giống cây trồng;

c) Là mẫu chuẩn trong thanh tra,kiểm tra, giải quyết các tranh chấp về giống cây trồng;

 1. d) Là nguồngen tài nguyên di truyền phải được bảo quản lưu giữ.
 2. Tổ chức,cá nhân khi có nhu cầu sử dụng mẫu giống thì có văn bản đề nghị Cơ quan lưu giữhoặc tổ chức, cá nhân có giống để được cung cấp nhưng phải trả chi phí theo quyđịnh Nhà nước hoặc theo thoả thuận nếu Nhà nước chưa có quy định.
 3. Cơ quan lưu giữ,Trung tâm Tài nguyên thực vật, các tổ chức, cá nhân sử dụng mẫu giống không đượcvi phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân có mẫu giống cây trồng theoquy định của pháp luật.

Điều 7. Tổ chức thựchiện

 1. Thông tư này cóhiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
 2. Chậm nhất đến hếtngày 31/12/2009 yêu cầu:
 3. a) Tổ chức, cá nhân cógiống cây trồng được biết đến rộng rãi, nhưng chưa gửi mẫu  giống cho cơ quanlưu giữ thì phải giao nộp mẫu hạt giống và hồ sơ mẫu hạt giống cho Cơ quan lưugiữ hoặc báo cáo địa điểm lưu giữ mẫu cây giống, củ giống cho Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn theo quy định của Thông tư này.
 4. b) Cơ quan lưu giữ mẫuhạt giống phải kiểm tra, lập danh sách giống cây trồng chưa có mẫu hạt giống lưugiữ hoặc mẫu hạt giống không đáp ứng quy định; thông báo cho các tổ chức, cánhân có giống giao nộp hoặc tiến hành thu thập mẫu giống theo quy định của Thôngtư này.
 5. c) Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn kiểm tra, lập danh sách địa điểm lưu giữ mẫu cây giống, củgiống đối với giống cây trồng nhân vô tính trên địa bàn báo cáo về Cục Trồngtrọt.
 6. Cục trưởng Cục Trồng trọt, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơnvị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thôngtư này.
 7. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướngmắc, tổchức, cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn để kịp thời xử lý./.
Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– Lãnh đạo Bộ;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;

– Công báo Chính phủ;

– Website Chính phủ;

– Lưu: VT, TT.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Bá Bổng