Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Ngày cập nhật 27 Tháng Năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11478/VPCPNN ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Chính phủ trong Quý II năm 2020.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen (sau đây gọi là Nghị định sửa đổi, bổ sung). Đến nay, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung đã được xây dựng.

Theo quy định Điều 91 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi tới Quý độc giả Dự thảo Nghị định. Kính mong độc giả tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị định tại đây.

Nguồn: Phòng LGA