Cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

Ngày 02 tháng 6 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2133/QĐ-BNN-KHCN về việc cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi cho ngô biến đổi gen mang sự kiện 5307.

Ngô biến đổi gen mang sự kiện 5307 thuộc công ty TNHH Syngenta Việt Nam và có đặc tính là kháng sâu hại rễ. Với việc công nhận sự kiện ngô biến đổi gen 5307 đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, tính đến nay công ty TNHH Syngenta Việt Nam đã được cấp 04 Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi cho các sự kiện ngô biến đổi gen.

Theo quy định tại Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi: Các sự kiện thực vật biến đổi gen phải được nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận trước khi tiếp tục sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam chậm nhất đến ngày 10 tháng 3 năm 2016.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 42 hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Từ năm 2014 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp 20 Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi cho các sự kiện ngô và đậu tương biến đổi gen thuộc các tổ chức sau:
– Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (6 sự kiện ngô biến đổi gen, 6 sự kiện đậu tương biến đổi gen);
– Công ty TNHH Syngenta Việt Nam (4 sự kiện ngô biến đổi gen);
– Công ty TNHH Bayer Việt Nam (1 sự kiện ngô biến đổi gen, 2 sự kiện đậu tương biến đổi gen);
– Công ty TNHH Pioneer Hi-bred Việt Nam (1 sự kiện ngô biến đổi gen, 6 sự kiện đậu tương biến đổi gen).