Bông (Gossypium hirsutum L.) mang sự kiện chuyển gen MON 88913 được Bộ NN&PTNT cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Ngày cập nhật 5 Tháng Một 2020

Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 255/QĐ-BNN-KHCN cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đối với Bông có tên khoa học Gossypium hirsutum L., mang sự kiện chuyển gen MON 88913, tính trạng chống chịu thuốc trừ cỏ Glyphosate của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam.

Một số lưu ý của Quyết định đối với tổ chức, cá nhân được cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi như sau: Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi được cấp trên cơ sở hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký đảm bảo thực vật biến đổi gen trên không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đối với con người và vật nuôi; Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết để có bông biến đổi gen MON 88913 sử dụng đúng mục đích đã cấp phép; Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi cần tuân thủ các quy định tại Điều 17 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; các quy định hiện hành về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và quy định đối với sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

Trước đó, Bộ NN&PTNT đã cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi mang sự kiện chuyển gen cho Công ty TNHH Dekalb Việt Nam: MON89034 (Ngô kháng sâu bộ cánh vảy); NK603 (Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate); MON89788 (Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate); 40-3-2 (Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate); MON87705 (Đậu tương tăng cường hàm lượng axit oleic và chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate); MON87701 (Đậu tương kháng sâu bộ cánh vảy); MON87708 (Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate trên một số mô chọn lọc); MON87427 (Ngô chống chịu hạn); MON87769 (Đậu tương giàu hàm lượng axit stearidonic – axit béo thay thế omega 3); MON88017 (Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ gốc glyphosate và kháng sâu hại rễ ngô); MON810 (Ngô kháng sâu đục thân).

Năm 2020, Song song với sự kiện nêu trên Bộ NN&PTNT đã cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen mang sự kiện MON 15985 (kháng sâu bộ cánh vẩy) đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi cho Công ty TNHH Dekalb Việt Nam.

Nguồn: Phòng LGA, Cục BTĐD