GA21

Ngày cập nhật 17 December 2018

Company Syngenta Vietnam Co., Ltd
Common names and Characterization   Maize, Resistance to herbicides – Glyphosate
Narrow 773/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010
Wide 403/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011
Biosafety Cert. 2485/QĐ-BTNMT 03/11/2014
GMOs Comfirmation for use as food/feed 5277/QĐ-BNN-KHCN 10/12/2014