Bt11

Ngày cập nhật 8 November 2016

Company Syngenta Vietnam Co., Ltd
Common names and Characterization       GM Maize, Insect resistant
Narrow 773/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010
Wide 403/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011
Biosafety Cert. 170/QĐ-BTNMT 14/01/2015
GMOs Comfirmation for use as food/feed   3500/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014