Yêu cầu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Căn cứ theo Điều 10 của Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 quy định:

 

  1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý khoa học công nghệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.
  2. Hoạt động nghiên cứu tạora, phân tích, thử nghiệm cách ly sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vậtbiến đổi gen chỉ được phép thực hiện tại Phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vậtbiến đổi gen được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận theo quy định tại Điều 11và Điều 12 của Nghị định này.