Xác định và đặc tính của các đột biến sinh tổng hợp Auxin mới

Ngày cập nhật 5 Tháng Mười Một 2018

Indole-3-acetic acid (IAA) là dạng chính của auxin trong thực vật và một loạt cách sinh tổng hợp chất IAA đã được đề xuất trước đây nhưng vẫn không bị biến đổi gen. Một trong những con đường hiện có là indole-3-pyruvic acid (IPyA), được biết để điều chỉnh các quá trình phát triển chính như thông tin hình thành móc đỉnh và tránh vùng khuất. Các nghiên cứu gần đây cho thấy sự tồn tại của con đường ở thực vật bậc cao nhưng chưa được xác minh do tính chất khó nắm bắt của IPyA trong in vitro. Những tiến bộ gần đây, nghiên cứu này nhằm mục đích nghiên cứu các khía cạnh của auxin sinh học phụ thuộc vào IPyA trong Pisum sativum (hạt đậu) bằng cách sử dụng di truyền ngược. Do đó, bằng cách sử dụng một phương pháp di truyền ngược, được gọi là TILLING, gen PsTAR2 đã bị đột biến để nghiên cứu trực tiếp các tác động vùng cùng hướng của sự thiếu hụt IPyA.

Quy trình dẫn đến việc cô lập hai dòng đột biến mới của PsTAR2 (IPyA) bao gồm một đột biến mất gen (PsTAR2 4280) và một đột biến loại trực tiếp gen (PsTAR2 918). Các đột biến mới lạ được dự đoán là không thể thiếu đối với các nghiên cưua IPyA-auxin trong tương lai ở các thực vật bậc cao hơn.

Nguồn: omicsonline.org