Vai trò của cộng đồng trong đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

CP, tại Việt Nam, các Báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với sức khỏe con người, vật nuôi, môi trường và đa dạng sinh học đều phải đăng tải trên các trang thông tin điện tử của các Bộ có thẩm quyền để lấy ý kiến công chúng.

 

Thời gian lấy ý kiến công chúng tốiđa là 30 ngày, kể từ ngày được đăng tải. Các ý kiến góp ý của công chúng sẽ làcơ sở giúp các Bộ quản lý tham khảo trước khi cấp Giấy chứng nhận an toàn sinhhọc, Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩmhoặc thức ăn chăn nuôi.

Bên cạnh đó, các thông tin liên quan đến sinh vật biến đổi gen không thuộc đối tượng phải bảo mật thông tin thì đượccông khai trên trang điện tử về an toàn sinh học của Bộ Tài nguyên và Môitrường, trang thông tin điện tử của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan.