Tôi lo ngại về an toàn khi sử dụng LMOs?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học có mục tiêu rất cụ thể đảm bảo mức độ bảo vệ thỏa đáng trong lĩnh vực chuyển giao, xử lý và sử dụng các sinh vật biến đổi gen tạo ra từ công nghệ sinh học hiện đại có thể có ảnh hưởng bất lợi đến bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, đồng thời quan tâm đến các rủi ro đối với sức khỏe con người.

 

Tại Việt Nam, sau khi Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 và Nghị định số 108/2011/NĐ-CP ngày 30/11/2011 của Chính phủ có hiệu lực thì việc quản lý sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của chúng được quy định rất cụ thể cho từng Bộ, ngành từ việc nghiên cứu, khảo nghiệm đến ứng dụng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi. Vì vậy, những sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của chúng chỉ được đưa ra sử dụng sau khi có những đánh giá, xác nhận an toàn của các Bộ, ngành quản lý.