Tình trạng khảo nghiệm nghiên cứu an toàn sinh học của cây trồng công nghệ sinh ở Ấn độ, 2016

Ngày cập nhật 21 Tháng Mười 2017

Cải tiến hệ thống quản lý an toàn sinh học ở Ấn Độ Ủy ban Đánh giá Kỹ thuật Di truyền (GEAC),cơ quan điều hành cao cấp ở Ấn Độ do Bộ Môi trường, Rừng và Thay đổi Khí hậu (MOEF & CC) quản lý. Ủy ban Đánh giá Kỹ thuật Di truyền (GEAC) của MOEF & CC đã chuẩn bị và đưa ra một hướng dẫn mới có tiêu đề “Hướng dẫn đánh giá rủi ro môi trường đối với kỹ thuật di truyền thực vật, năm 2016”, nhấn mạnh đến việc đánh giá đúng về các vấn đề môi trường . Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá môi trường, GEAC cũng đã công bố hai tài liệu bổ sung “Đánh giá rủi ro môi trường đối với kỹ thuật di truyền thực vật: Hướng dẫn cho các bên liên quan” và “Khung phân tích rủi ro năm 2016” giúp hiểu rõ khái niệm và tạo ra dữ liệu bởi các nhà phát triển và đánh giá an toàn sinh học của các cơ quan quản lý và các chuyên gia. Các tài liệu này được hỗ trợ bởi Dự án Nâng cao Năng lực GEF của UNEP do Dự án An toàn sinh học do Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi Khí hậu (MOEF & CC) của Chính phủ Ấn Độ thực hiện.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chuẩn bị một loạt các văn bản sinh học cụ thể về cây trồng để tham khảo cho các nhà phát triển, đánh giá và các nhà quản lý cây trồng công nghệ sinh học dưới sự giám sát của chính phủ cũng như những cây trồng CNSH mới và các đặc điểm được phát triển trong nước.

Ngoài ra, GEAC đã thông qua một số lượng lớn các sự kiện trong các vụ mùa khác bao gồm bông, ngô, đậu pigeon và đậu chickpea và đã ban hành giấy phép tiến hành thử nghiệm lựa chọn sự kiện và thử nghiệm nghiên cứu an toàn sinh học vào năm 2016.

Nguồn: isaaa.org