Tính mẫn cảm kháng ngô Cry1F, dị hợp tử và tính mẫn cảm Spodoptera frugiperda đến Protein Bt sử dụng trong Bông chuyển gen

Ngày cập nhật 26 Tháng Mười Hai 2017

Theo nghiên cứu của Fei Yang và công sự, Spodoptera frugiperda (JE Smith), là loài mục tiêu chính của ngô Bt và bông Bt ở Hoa Kỳ. Chịu kháng thực vật đối với ngô Cry1F ở S. frugiperda đã xảy ra ở Puerto Rico, Brazil và vùng đông nam Hoa Kỳ. Có một mối quan tâm lớn là giống S. frugiperda kháng Cry1F có thể di chuyển đến các cánh đồng bông và gây ra các vấn đề kiểm soát đối với bông Bt, nơi cả hai cây trồng được trồng. Trong nghiên cứu này, tỷ lệ tử vong của ấu trùng và sự ức chế tăng trưởng của các kiểu gen Cry1F dễ bị ngộ độc ngô (SS), -dị hợp tử (RS) và-tính kháng (RR) của S. frugiperdađã được đánh giá sửng dụng phương pháp sinh học hợp thể với 6 proteingiá sửng dụng phương pháp sinh học hợp thể với 6  protein Bt đã được sử dụng trong các cây bông Bt đã được thương mại hoá và trong tương lai: Cry1F, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Ab2, Cry2Ae và Vip3A. So với các số liệu về tử vong, việc đo sự ức chế phát triển nhạy hơn trong việc xác định tính mẫn cảm của côn trùng với tất cả sáu protein Bt. Nhìn chung, RS có hiệu quả tương tự như SS đối với sáu protein Bt với tỷ lệ kháng <5,5 lần. Tỷ lệ kháng RR được tính toán dựa trên sự ức chế phát triển của ấu trùng gấp 930 lần đối với Cry1F, 50.5 lần đối với Cry1Ab, và> 172 lần cho Cry1Ac. Ngược lại, tất cả ba kiểu gen côn trùng đều mẫn cảm với Cry2Ab2, Cry2Ae, hoặc Vip3A. Kết quả cho thấy S. frugiperda kháng Cry1F chống lại Cry1Ab hoặc Cry1Ac, nhưng không kháng chéo với Cry2Ab2, Cry2Ae, hoặc Vip3A. Sự kháng chéo mạnh giữa các protein Cry1 cho thấy cần thiết phải trồng các tính trạng pyramides có chứa ít nhất hai gen Bt hoạt tính cho S. frugiperda kháng Cry1F để đảm bảo sự thành công liên tục của công nghệ bông Bt, đặc biệt ở những nơi mà Bt sự kháng cự đã xảy ra.

Nguồn: sciencedirect.com