• Thông tư số 29/2014/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 4 Tháng Mười Hai 2016

  Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngày ban hành: 05/9/2014 Ngày hiệu lực: 20/10/2014 Số văn bản: 29 Ký hiệu: 29/2014/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 05/9/2014 Ngày hiệu lực: 20/10/2014 …

 • Thông tư số 106/2014/TT-BTC

  Ngày cập nhật 3 Tháng Mười Hai 2016 Tải về

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi. Ngày ban hành: 08/8/2014 Ngày hiệu lực: 25/9/2014   Số văn bản: 106 Ký hiệu: 106/2014/TT-BTC Ngày …

 • Thông tư số 36/2014/TT-BTC

  Ngày cập nhật 2 Tháng Mười Hai 2016 Tải về

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen Ngày ban hành: 24/3/2014 Ngày hiệu lực: 15/5/2014 Số văn bản: 36 Ký hiệu: 36/2014/TT-BTC Ngày ban hành: 24/3/2014 Ngày hiệu lực: …

 • Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 1 Tháng Mười Hai 2016 Tải về

  Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: 10/03/2014 Số văn bản: 02 Ký hiệu: 02/2014/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: 10/03/2014 Người ký: …

 • Nghị định số 08/2014/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 30 Tháng Mười Một 2016 Tải về

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khoa học và Công nghệ Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: 15/03/2014 Số văn bản: 08 Ký hiệu: 08/2014/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: 15/03/2014 Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành: Chính phủ …

 • Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT

  Ngày cập nhật 29 Tháng Mười Một 2016 Tải về

  Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: 15/12/2013 Số văn bản: 34 Ký hiệu: 34/2013/TT-BTNMT Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: 15/12/2013 Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên …

 • Nghị định số 21/2013/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 28 Tháng Mười Một 2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày ban hành: 04/03/2013 Ngày hiệu lực: 31/07/2013   Số văn bản: 21 Ký hiệu: 21/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/3/2013 Ngày hiệu lực: 31/7/2013 Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành: …

 • Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Ngày cập nhật 27 Tháng Mười Một 2016

  Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày ban hành: 31/7/2013. Số văn bản: 1250 Ký hiệu: 1250/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/7/2013 Ngày hiệu lực: 31/7/2013 Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Lĩnh …

 • Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT

  Ngày cập nhật 26 Tháng Mười Một 2016 Tải về

  Quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axit deoxyribonucleic. Ngày ban hành: 21/6/2013. Ngày hiệu lực: 05/8/2013. Tải xuống: Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT 0 CommentsMORE INFORMATIONThông tư số 34/2013/TT-BTNMTThông tư số 08/2013/TT-BTNMTNghị định số …

 • Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi 2013

  Ngày cập nhật 25 Tháng Mười Một 2016

  Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.