Thu hoạch ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162 của công ty TNHH Syngenta Việt Nam tại Đắk Lắk và Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày cập nhật 28 Tháng Tám 2016

Trong tháng 4 năm 2016, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón vùng Nam Bộ – đơn vị khảo nghiệm tiến hành thu hoạch ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162 khảo nghiệm diện rộng tại Đắk Lắk và Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Việc khảo nghiệm diện rộng ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162 được thực hiện theo Quyết định số 3398/QĐ-BNN-KHCN ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận kết quả khảo nghiệm hạn chế và cấp phép khảo nghiệm diện rộng đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của cây trồng biến đổi gen. Sự kiện MIR162 của công ty TNHH Syngenta Việt Nam là sự kiện ngô biến đổi gen mang tính trạng kháng sâu hại bộ cánh vảy trên giống nên là giống ngô lai Status.
Việc khảo nghiệm diện rộng ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162 nhằm:
– Đánh giá tác động có thể có của ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162 đối với đa dạng sinh học và môi trường thông qua điều tra đánh giá đa dạng quần thể sinh vật không chủ đích.
– Đánh giá các đặc điểm nông sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống khảo nghiệm so với đối chứng không chuyển gen.
– Đánh giá hiệu quả kháng sâu của các giống khảo nghiệm so với đối chứng không chuyển gen.
Sau hơn 3 tháng khảo nghiệm tại 2 địa điểm nêu trên, tháng 4 năm 2016, Trung tâm khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón vùng Nam Bộ và công ty TNHH Syngenta Việt Nam đã tiến hành thu hoạch và tiêu hủy các giống ngô biến đổi gen đã khảo nghiệm. Việc thu hoạch và khảo nghiệm được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ban ngành tại địa phương tiến hành khảo nghiệm diện rộng..
Các đơn vị thực hiện đã tiến hành thu hoạch và tiêu hủy toàn bộ vật liệu của quá trình khảo nghiệm diện rộng các giống ngô biến đổi gen theo đúng theo qui định của pháp luật. Việc tiêu hủy vật liệu của quá trình khảo nghiệm diện rộng ngô biến đổi gen nhằm tránh phát tán ra môi trường bên ngoài cũng như tồn tại trong khu vực khảo nghiệm.
Sau khi kết thúc khảo nghiệm, Trung tâm khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón vùng Nam Bộ và công ty TNHH Syngenta Việt Nam sẽ có trách nhiệm giám sát địa bàn khảo nghiệm để kiểm soát sự sinh trưởng ngoài dự kiến của ngô biến đổi gen khảo nghiệm. Thời gian giám sát đồng ruộng khảo nghiệm sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng. Trung tâm khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón vùng Nam Bộ sẽ cử người định kỳ kiểm soát các ruộng thí nghiệm, nếu phát hiện thấy có sự nảy mầm của các giống ngô biến đổi gen sẽ tiến hành tiêu hủy ngay.
Theo Phòng Quản lý nguồn gen và An toàn sinh học,
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học