Thông tư số 40/2009/TT-BNNPTNT

Ngày cập nhật 7 Tháng Mười Một 2016

Ban hành ngày 09/07/2009, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

 

Số văn bản: 40
Ký hiệu: 40/2009/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 09/07/2009
Ngày hiệu lực: 09/07/2009
Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”
Tải xuống:  thong-tu-40-2009-tt-bnnptnt

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

______________

Số: 40/2009/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

HàNội, ngày 9 tháng 7 năm 2009

 

THÔNG TƯ

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng

được phép sản xuấtkinh doanh ở Việt Nam”

__________________________

 

Căncứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn;

Căncứ Pháp lệnh giống cây trồng;

BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồngđược phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam,

Điều 1.Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sảnxuất kinh doanh ở Việt Nam”.

Điều 2.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệvà Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– VP Chính phủ;

– Công báo Chính phủ;

– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ NN & PTNT;

– UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;

– Cục BVTV, Vụ PC – Bộ NN & PTNT;

– Lưu: VT, TT.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Bá Bổng