Tây Ban Nha: Ngô GM và Ngô non-GM

Ngày cập nhật 21 Tháng Chín 2017

Tại châu Âu, năm 2016 trồng cây ngô công nghệ sinh học tăng 17%, Tây ban nha đã  đạt được 95% (129.081 ha) trong tổng số 136.363 ha vào năm 2016 đối với ngô công nghệ sinh học. Tây Ban Nha tăng diện tích cây trồng này lên khoảng 20% hoặc hơn 21.000 ha, do áp lực từ sâu đục ngô Châu Âu dẫn tới việc sử dụng ngô công nghệ sinh học cao hơn vào năm 2016. Các vùng Aragon và Catalonia có tỷ lệ ngô công nghệ sinh học lớn nhất (70%) tổng cây ngô công nghệ sinh học của Tây Ban Nha, vì côn trùng sâu hại ngô là loài đặc hữu ở các khu vực này. Tây Ban Nha đã tăng trưởng thành công ngô IR (Bt) trong chín năm tăng ~ 95% ngô IR ở châu Âu vào năm 2016, cao hơn 2% năm 2015 vào năm 2015. Trong cuộc bỏ phiếu của châu Âu vào năm 2015, Tây Ban Nha không cấm trồng cây CNSH ở nước này. Sản lượng ngô ở Tây Ban Nha tăng từ 8,5 tấn / ha lên 116,5 tấn / ha, cho phép Tây Ban Nha duy trì vị thế là nước sản xuất năng suất cao nhất ở EU. Việc sử dụng ngô chuyển gen ở Tây Ban Nha cũng được tăng cường bởi một chuỗi phân phối mà không tách biệt ngô GM và ngô không GM.

Tây Ban Nha tiếp tục bảo vệ cách tiếp cận dựa trên khoa học và thực tiễn đối với công nghệ sinh học nông nghiệp liên quan đến cả việc canh tác và nhập khẩu. Thử nghiệm đồng ruộng ở Tây Ban Nha phải được thông báo trước cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với các thử nghiệm trên đồng ruộng. Tổng diện tích trồng ngô thay đổi hàng năm dựa trên nguồn nước, lợi nhuận cây trồng, cạnh tranh từ các vụ mùa thay thế và các ưu đãi công cộng tại chỗ. Tổng diện tích ngô của Tây Ban Nha đã giảm từ 392.000 ha vào năm 2015 xuống còn 361.100 ha vào năm 2016 do lợi nhuận mùa màng giảm, sự cạnh tranh của cây trồng khác và điều kiện bất lợi trong mùa trồng trọt.

Nguồn: isaaa.org