Sự gián đoạn của một RNA không mã hóa nhỏ dẫn đến năng suất lúa tốt hơn

Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Một 2019

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng microRNA miR394 ngăn chặn lúa yếu tố tăng trưởng (OsGRF s) và điều chỉnh năng suất lúa và đồng hóa nitơ. Khi miR394 được biểu hiện quá mức, nó nhắm mục tiêu OsGRF4 và OsGRF6 , cải thiện năng suất lúa . Các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã sử dụng CRISPR-Cas9 để đánh giá nhiều chức năng hơn của miR394 trong gạo.

Rối loạn chức năng MIR394ef dẫn đến cải thiện kích thước hạt và phân nhánh, dẫn đến năng suất tốt hơn. Khi cây lúa đột biến được đặt trong điều kiện thiếu nitơ, năng suất hạt cao hơn nhiều so với sinh khối trên mặt đất. Các nhà nghiên cứu đã xác định OcGRF8 là mục tiêu mới của miR394 , bên cạnh các mục tiêu đã được xác định trước đó. Sự gián đoạn mục tiêu miR394 trong OSGRF8 để cải thiện kích thước hạt và các hạt dài.

Dựa trên những phát hiện, sự phát triển của hạt lúa và hạt lúa được kiểm soát bởi các mô-đun miR394ef-GRF4 /6/8-GIF1/2/3 và miR394ef là mục tiêu tiềm năng của chỉnh sửa gen để phát triển các giống lúa tốt hơn, cần ít nitơ hơn.

Nguồn: isaaa.org