Phân tích rủi ro của GMO

Ngày cập nhật 13 Tháng Bảy 2016

Tài liệu “Phân tích rủi ro của sinh vật biến đổi gen” nhằm giới thiệu các nội dung cơ bản của phân tích rủi ro, các vấn đề và yếu tố ảnh hưởng cần xem xét trong quá trình thẩm đinh hồ sơ đăng ký.

Download: Phân tích rủi ro GMO