Nội dung quyết định về Sử dụng thuật ngữ “người bản địa và cộng đồng địa phương” của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 24 Tháng Mười Hai 2017

Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học đã quyết định áp dụng, mutatis mutandis, quyết định XII/12 F của Hội nghị các Bên tham gia Công ước đa dạng sinh học về việc sử dụng thuật ngữ “người bản địa và cộng đồng địa phương”.

Thông tin chi tiết mời đọc: tại đây

Nguồn: cbd.int