Nội dung quyết định về Quá cảnh và sử dụng các sinh vật biến đổi sống của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 24 Tháng Mười Hai 2017

1. Chào mừng sự tiến hành hoạt động mục tiêu 1.8 của Kế hoạch Chiến lược Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học giai đoạn 2011-2020;
2. Khuyến khích các bên và mời các Chính phủ khác cung cấp cho Biosafety Clearing-House các luật, quy định và hướng dẫn về việc sử dụng và vận chuyển sinh vật biến đổi sống;
3. Ghi nhận một số quyết định cuối cùng có liên quan đến quá cảnh và việc sử dụng đã được cung cấp cho Biosafety Clearing-House;
4. Cũng lưu ý đến thiếu thông tin cần phải nộp cho Biosafety Clearing-House khi đưa ra các quyết định cuối cùng về việc nhập khẩu sinh vật biến đổi gen sống để sử dụng;
5. Yêu cầu Ủy ban Tuân thủ đánh giá xem xét thông tin đã được đệ trình lên Biosafety Clearing-House có sử dụng có phù hợp với Điều 6 của Nghị định thư Cartagena và đưa ra khuyến nghị về vấn đề này để Hội nghị các Bên tham gia xem xét như cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư tại cuộc họp lần thứ chín;
6. Mời các Bên và các Chính phủ, trong bối cảnh mục tiêu hoạt động 1.8 của Kế hoạch Chiến lược Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học giai đoạn 2011-2020, trình lên Biosafety Clearing-House hướng dẫn thực hiện các biện pháp cụ thể để sử dụng có hiệu quả hạn chế sự tiếp xúc của sinh vật biến đổi gen sống và tác động của chúng đối với môi trường bên ngoài;
7. Khuyến khích các Bên tiếp tục phát triển các biện pháp quản lý sinh vật biến đổi gen trong vận chuyển quá cảnh và có thể cung cấp thông tin trong Biosafety Clearing-House như các phương pháp.

Thông tin chi tiết mời đọc: tại đây

Nguồn: cbd.int