Nội dung quyết định về Nhận thức, giáo dục và sự tham gia của công chúng của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 24 Tháng Mười Hai 2017

  1. Mở rộng chương trình làm việc về nhận thức, giáo dục và sự tham gia của tất cả các cấp liên quan đến việc chuyển giao, xử lý và sử dụng an toàn các sinh vật biến đổi gen đến năm 2020 với các khu vực/hoạt động ưu tiên đã được xác định bởi các Bên và có trong phụ lục cho đến nay quyết định, với sự xem xét đến các tình huống cụ thể của khu vực và tiểu vùng để có thể tập trung chiến lược hợp lý và thúc đẩy cam kết tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện chương trình công việc;
  2. Yêu cầu các Bên nước phát triển, các Chính phủ và các tổ chức có liên quan cung cấp hỗ trợ bổ sung, bao gồm cả các nguồn tài chính cho các Bên đang phát triển và các Bên có nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi để thực hiện chương trình công việc;
  3. Khuyến khích các Bên, các Chính phủ và các tổ chức có liên quan thực hiện chương trình công việc và tích cực chia sẻ kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm thông qua Dự án Thông tin an toàn sinh học và các trang Biosafety Clearing-House quốc gia và khu vực có liên quan;
  4. Mời các Bên tham gia vào chủ đề an toàn sinh học trong Diễn đàn về Chiến lược và Kế hoạch Hành động Đa dạng sinh học Quốc gia (NBSAPs Forum) nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lồng ghép chương trình với chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia;
  5. Yêu cầu Quỹ Môi trường Toàn cầu cung cấp cho các Bên có đủ điều kiện tài chính để tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả chương trình công việc;
  6. Khuyến khích các bên tiếp tục tăng cường năng lực nhận thức, giáo dục và sự tham gia của công chúng, bao gồm cả việc tiếp cận thông tin, liên quan đến việc chuyển giao, xử lý và sử dụng an toàn các sinh vật biến đổi gen, bao gồm cả người bản địa và cộng đồng địa phương, để kết hợp đào tạo, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, sáng kiến cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững, các sáng kiến về giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu và các sáng kiến về môi trường khác;
  7. Khuyến khích các bên liên bên hữu quan và các nhà tài trợ đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ việc lồng ghép chương trình làm việc vào các sáng kiến quốc gia để thực hiện khu vực trọng tâm 5 (Tăng cường giáo dục an toàn sinh học các cấp) của Khung và Kế hoạch hành động về Xây dựng Năng lực để thực hiện hiệu quả Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học nhằm tăng cường năng lực về nhận thức, giáo dục và sự tham gia của cộng đồng và Khu vực 5 của Kế hoạch Chiến lược về an toàn sinh học nhằm nâng cao tính minh bạch của Nghị định thư thông qua tiếp cận và truyền thông.

Thông tin chi tiết mời đọc: tại đây

Nguồn: cbd.int