Nội dung quyết định về Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về trách nhiệm pháp lý và bồi thường của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 7 Tháng Mười Hai 2017

Hội nghị các Bên tham gia như cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học,

1. Chào mừng các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học đã đệ trình văn kiện phê chuẩn, chấp nhận, phê duyệt hoặc gia nhập Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về trách nhiệm pháp lý và bồi thường và cũng hoan nghênh những nỗ lực của một số Bên đối với việc thực hiện của Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur;

2. Kêu gọi các bên khác tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học để đẩy nhanh tiến trình nội bộ và gửi văn bản phê chuẩn, chấp nhận, chấp thuận hoặc gia nhập Nghị định thư bổ sung NagoyaKuala Lumpur càng sớm càng tốt nhằm đảm bảo việc bắt đầu có hiệu lực của Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur;

3. Kêu gọi các quốc gia là các Bên tham gia Công ước nhưng không phải là các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học để phê chuẩn, chấp nhận, phê duyệt hoặc gia nhập Nghị định thư Cartagena, nếu thích hợp, không trì hoãn hơn nữa để họ có thể trở thành các Bên của Nagoya Nghị định thư bổ sung Kuala Lumpur;

4. Yêu cầu Thư ký Điều hành với khả năng tài chính để phát triển tư liệu xây dựng năng lực và thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức nhằm đẩy mạnh việc bắt đầu có hiệu lực và thực hiện Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur.

Nguồn: cbd.int