Nội dung quyết định về đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 7 Tháng Mười Hai 2017

Hội nghị các Bên tham gia như cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học,

1. Ghi nhận công việc của Nhóm Chuyên gia kỹ thuật Ad Hoc về đánh giá rủi ro và rủi ro Quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng như Diễn đàn Trực tuyến về Đánh giá Rủi ro và Rủi ro Quản lý;

2. Chú ý đến Hướng dẫn tự nguyện về Đánh giá rủi ro của Sinh vật biến đổi Sống (LMO) như là kết quả của Nhóm chuyên gia về kỹ thuật Ad Hoc với đầu vào từ Diễn đàn Trực tuyến;

3. Mời các Bên quan tâm, các Chính phủ khác và các tổ chức liên quan chú ý đến Hướng dẫn như một công cụ tự nguyện để hỗ trợ tiến hành đánh giá rủi ro theo Nghị định thư Cartagena đồng thời thừa nhận rằng các văn bản hướng dẫn khác và phương pháp tiếp cận quốc gia cũng có thể hỗ trợ quản lý đánh giá rủi ro theo Nghị định thư;

4. Mời các Bên quan tâm, các Chính phủ khác và các tổ chức liên quan đã sử dụng Hướng dẫn và / hoặc tài liệu hướng dẫn khác và cách tiếp cận quốc gia để chia sẻ đánh giá tính khả thi của chúng và hữu dụng thông qua the Biosafety Clearing-House (BCH);

5. Mời Cơ quan Môi trường Toàn cầu tiếp tục tài trợ kinh phí cho một dự án xây dựng năng lực toàn cầu và các dự án khác về đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro;

6. Mời các Bên đệ trình lên Thư ký Điều hành (a) thông tin về nhu cầu và ưu tiên cho hướng dẫn thêm về các chủ đề đánh giá rủi ro cụ thể của LMO, (b) các đề xuất về các tiêu chuẩn bao gồm cả các biện minh kỹ thuật, có thể tạo thuận lợi cho việc lựa chọn các chủ đề để phát triển thêm hướng dẫn và (c) xem xét quan điểm về những thiếu sót trong các tài liệu hướng dẫn hiện có;

7. Quyết định mở rộng Diễn đàn Trực tuyến về Đánh giá Rủi ro và Quản lý Rủi ro để trao đổi kinh nghiệm về đánh giá rủi ro, cung cấp thông tin và quan điểm, nhận thấy những thiếu sót trong hướng dẫn hiện có và đề xuất để giải quyết bất kỳ thiếu sót được xác định;

8. Mời Phòng Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena chỉ định người điều hành chính cho các cuộc thảo luận trực tuyến và báo cáo về thảo luận cho thời kỳ nối tiếp, đảm bảo luân chuyển khu vực;

9. Yêu cầu Thư ký Điều hành:

(a) Giúp người điều hành chính của các cuộc thảo luận trực tuyến được đề cập đến trong đoạn 7 ở trên

chuẩn bị một báo cáo về các cuộc thảo luận trực tuyến và gửi cho việc dự thảo xem xét trực tuyến bởi Diễn đàn trực tuyến trước khi trình bày cuối cùng;

(b) Soạn thảo các quan điểm được đề cập đến trong đoạn 6 ở trên;

(c) Trình kết quả (a) và (b) ở trên tới Cơ quan phụ trợ về Tư vấn Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ;

10. Yêu cầu Cơ quan phụ trợ về Tư vấn Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ xem xét cung cấp thông tin và đề xuất một cách tiếp cận để giải quyết các nhu cầu, ưu tiên và các thiếu sót được xác định bởi Các bên để xem xét do Hội nghị các Bên tham gia như là cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena tại cuộc họp lần thứ chín, bao gồm cả việc thành lập nhóm chuyên gia kỹ thuật ad hoc mới, với sự hiểu biết rằng các đề xuất hướng dẫn mới chỉ nên được trình bày khi được sự chấp thuận của Hội nghị Các bên tham gia như cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena;

11. Yêu cầu Thư ký Điều hành, tùy thuộc vào khả năng của các nguồn lực để hỗ trợ, khi lời mời các Bên tham gia, các hoạt động xây dựng năng lực khu vực và tiểu vùng về đánh giá rủi ro cho LMO.

Nguồn: cbd.int