Nội dung quyết định về Đánh giá lần thứ ba và đánh giá hiệu quả của Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học và đánh giá giữa kỳ của Kế hoạch chiến lược (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 25 Tháng Mười Hai 2017

Nhắc lại quyết định BS-VII / 3, quyết định BS-VI / 15, các khoản 1 và 2,

 1. Cơ quan phụ trợ về Thực hiện tiến hành đánh giá thứ ba và đánh giá hiệu quả của Nghị định thư và đánh giá giữa kỳ kế hoạch chiến lược Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học giai đoạn 2011-2020;
 2. Đánh giá và đánh giá hiệu quả của Nghị định thư và đánh giá giữa kỳ của Kế hoạch Chiến lược và yêu cầu Ủy ban tiếp tục cung cấp đầu vào cho việc đánh giá cuối cùng của Kế hoạch Chiến lược;
 3. Tiếp tục hoan nghênh đóng góp của Nhóm Liên lạc về Nâng cao Năng lực;
 4. Tiếp tục ủng hộ vai trò hỗ trợ của Ủy ban Tuân thủ, thực hiện theo quyết định BS-V / 1, đóng góp vào tiến trình báo cáo và yêu cầu Ủy ban tiếp tục thực hiện vai trò hỗ trợ này theo đúng nhiệm vụ của mình;
 5. Chú ý với mức độ thấp hơn về việc trình các báo cáo quốc gia thứ ba so với chu kỳ báo cáo trước đó và kêu gọi các Bên chưa nộp báo cáo quốc gia lần thứ ba để làm càng sớm càng tốt;
 6. Ghi nhận sự vắng mặt của mối liên kết rõ ràng giữa một số kết quả và các chỉ số trong Kế hoạch Chiến lược hiện tại và đồng ý cải tiến các liên kết này theo kế hoạch Chiến lược hiện tại;
 7. Cũng lưu ý rằng, trong kế hoạch tiếp theo của Kế hoạch Chiến lược hiện nay, các chỉ số cần được đơn giản hoá, hợp lý và dễ dàng đo lường để đảm bảo tiến độ đạt được các mục tiêu hoạt động có thể dễ dàng theo dõi và định lượng;
 8. Ghi nhận những tiến bộ chậm chạp trong việc: (a) phát triển các phương thức hợp tác và hướng dẫn để xác định các sinh vật biến đổi gen sống hoặc những đặc điểm cụ thể có thể có những tác động tiêu cực đến việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, sức khỏe; (b) xây dựng năng lực để đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro; (c) các cân nhắc về kinh tế xã hội; và (d) Xây dựng năng lực để có những biện pháp thích hợp trong các trường hợp vô ý phóng thích các sinh vật biến đổi sống có thể có những tác động tiêu cực đến việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, có tính đến các nguy cơ đối với sức khoẻ con người;
 9. Lưu ý với một lưu ý rằng cho đến nay, chỉ có khoảng một nửa số Bên đã thực hiện đầy đủ các biện pháp pháp lý, hành chính và các biện pháp khác để thực hiện Nghị định thư và kêu gọi các Bên chưa thực hiện đầy đủ để đưa ra các biện pháp quốc gia các khuôn khổ an toàn sinh học, trong luật pháp đặc biệt an toàn sinh học là vấn đề ưu tiên;
 10. Kêu gọi các bên tham gia, trong thời gian còn lại của Kế hoạch Chiến lược, xem xét ưu tiên các mục tiêu hoạt động liên quan đến xây dựng luật an toàn sinh học, đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro, phát hiện và xác định các sinh vật biến đổi sống và nhận thức của công chúng với tầm quan trọng đặc biệt của họ trong việc tạo thuận lợi cho việc thực hiện Nghị định thư;
 11. Khuyến khích các Bên thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực có mục tiêu về an toàn sinh học và chia sẻ những kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm từ các hoạt động này thông qua Dự án an toàn thực vật để tạo điều kiện cho việc phát triển và thực hiện Nghị định thư;
 12. Khuyến khích các bên sử dụng Phòng thông tin an toàn sinh học để chia sẻ kinh nghiệm về các quy trình quốc gia và các thực tiễn tốt nhất liên quan đến các cân nhắc về kinh tế xã hội trong việc ra quyết định liên quan đến sinh vật biến đổi gen, nếu phù hợp và phù hợp với luật pháp quốc gia;
 13. Khuyến khích các Bên chưa thực hiện để nộp văn kiện phê chuẩn, chấp nhận, phê duyệt hoặc gia nhập Nghị định thư Bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về Trách nhiệm và pháp lý bồi thường càng sớm càng tốt;
 14. Khuyến khích các bên tiếp tục nâng cao năng lực nhận thức, giáo dục và sự tham gia của cộng đồng về việc vận chuyển, xử lý và sử dụng các sinh vật biến đổi gen sống, bao gồm cả người bản địa và cộng đồng địa phương và kết hợp đào tạo, nhận thức của cộng đồng, giáo dục và tham gia vào các sáng kiến ​​cho các Mục tiêu Phát triển bền vững, các sáng kiến ​​về giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu và các sáng kiến ​​về môi trường khác.

Thông tin chi tiết mời đọc: tại đây

Nguồn: cbd.int