Nội dung quyết định về cân nhắc về kinh tế xã hội của Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (CP COP MOP 8)

Ngày cập nhật 8 Tháng Mười Hai 2017

Hội nghị các Bên tham gia cuộc họp của các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học,

Nhắc lại các quyết định BS-VI / 13 và BS-VII / 13,

Ghi nhận đáng tiếc không thể tổ chức cuộc họp mặt trực tiếp của Nhóm Chuyên gia kỹ thuật Ad Hoc về cân nhắc Kinh tế Xã hội do thiếu vốn và do đó, một số yếu tố của nhiệm vụ không thể được giải quyết,

Chào mừng cuộc thảo luận trực tuyến của Nhóm Chuyên gia Kỹ thuật Ad Hoc về cân nhắc Kinh tế Xã hội và những tiến bộ đã đạt được,

Ghi nhận những kết luận của cuộc thảo luận trực tuyến của Nhóm Chuyên gia Kỹ thuật Ad Hoc về cân nhắc kinh tế xã hội,

Nhận thấy rằng một cuộc họp có mặt trực tiếp của Nhóm chuyên gia kỹ thuật Ad Hoc về cân nhắc kinh tế xã hội được yêu cầu giải quyết các phần nổi bật của nhiệm vụ của mình,

Nhận thức rằng tiếp tục công việc của Nhóm Chuyên gia Kỹ thuật Ad Hoc về Kinh tế Xã hội theo hướng đạt được mục tiêu hoạt động 1.7 của Kế hoạch Chiến lược cho Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học cũng có thể góp phần làm rõ hơn về khái niệm,

Ghi nhận các hoạt động quốc gia và khu vực về các cân nhắc về kinh tế xã hội,

  1. Chú ý đến việc sửa đổi khung làm cho rõ khái niệm;
  2. Quyết định gia hạn ủy nhiệm của Nhóm Chuyên gia Kỹ thuật Ad Hoc về Kinh tế Xã hội, thay thế bất kỳ chuyên gia nào khi cần thiết, bao gồm người dân bản địa và cộng đồng địa phương như các nhà quan sát và phù hợp với phương thức hợp nhất của Cơ quan phụ trợ Tư vấn về Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ của Công ước Đa dạng Sinh học, cho phép cuộc họp có mặt trực tiếp, tùy thuộc vào khả năng của nguồn kinh tế để làm các hướng dẫn được dự tính trong các kết quả cho mục tiêu hoạt động 1.7 của Kế hoạch Chiến lược cho Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học;
  3. Đôn đốc các Bên cung cấp các khoản kinh phí cần thiết cho cuộc họp mặt trực tiếp của Nhóm chuyên gia kỹ thuật Ad Hoc về cân nhắc kinh tế xã hội, đảm bảo sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người dân bản địa và cộng đồng địa phương, được hỗ trợ bởi các cuộc thảo luận trực tuyến như có thể là cần thiết để đạt được nhiệm vụ của mình;
  4. Yêu cầu Nhóm Chuyên gia Kỹ thuật Ad Hoc về Các cân nhắc về kinh tế xã hội nộp một báo cáo để xem xét bởi Hội nghị các Bên tham gia như cuộc họp của các Bên tham gia Cartagena Nghị định thư về an toàn sinh học tại cuộc họp lần thứ chín.

Nguồn: cbd.int