Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học đối với việc nhập khẩu, phóng thích trái phép sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen

Ngày cập nhật 24 Tháng Mười Hai 2018

Sinh vật biến đổi gen là sinh vật có cấu trúc di truyền bị thay đổi bằng công nghệ chuyển gen Phóng thích sinh vật biến đổi gen là việc chủ động đưa sinh vật biến đổi gen vào môi trường tự nhiên. Các khái niệm thuật ngữ Sinh vật biến đổi gen và Phóng thích sinh vật biến đổi gen được quy định tại Luật Đa dạng sinh học số: 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

Luật cũng quy định tại khoản 6, Điều 7 về những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học đối với việc Nhập khẩu, phóng thích trái phép sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen.

Nguồn: BTĐD