Mạng lưới chuyên gia

STT Họ tên Cơ quan Điện thoại Fax Email
1 Bùi Mạnh Cường Viện nghiên cứu Ngô, VAAS 04 3886927 04 3886309 bmcuong@hn.vnn.vn
2 Cao Đăng Nguyên Đại học Khoa học – Đại học Huế 054 3822934 054 3824901 caodangn@yahoo.com
3 Chu Hoàng Hà Viện Công nghệ sinh học, VAST 04 37562368 04 38363144 chuhoangha@ibt.ac.vn
4 Đặng Trọng Lương Viện Di truyền nông nghiệp, VAAS 0437540764 0437543196 luongdt2001@yahoo.com
5 Đào Trọng Hưng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, VAST 04 37565900 04 38361196 dthung9109@yahoo.com
6 Đinh Đoàn Long Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 04 35575493 04 38582069 longdd_ksh@vnu.vn
7 Đỗ Hữu Ất Viện Di truyền nông nghiệp, VAAS 047.560324 dohuuatvdt@yahoo.com
8 Đỗ Quý Hai Đại học Khoa học – Đại học Huế 054 3822934 dqhai.kh@gmail.com
9 Đỗ Văn Thu Viện Công nghệ sinh học, VAST 04 37564832 04 38363144 dovanthu_ibt@yahoo.com
10 Dương Hoa Xô Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM 0913933796 hoaxo@hcm.vnn.vn
11 Dương Văn Hợp Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN 04 37681695 04 38347184
12 Lê Gia Hy Viện Công nghệ sinh học, VAST 04 38363257 04 38363144 legiahy@ibt.ac.vn
13 Lê Huy Hàm Viện Di truyền nông nghiệp, VAAS 04 37544712 04 37544711 lhham@agi.ac.vn
14 Lê Quang Huấn Viện Công nghệ sinh học, VAST 37563386 04-8363144 huanlequang@gmail.com
15 Lê Thanh Hòa Viện Công nghệ sinh học, VAST 04.37567297 04.8363114 imibtvn@gmail.com
16 Lê Thu Hà Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 04 35572605 04 38582069 lethuha@hus.edu.vn