Ký sinh trên sâu đục thân ngô không mẫn cảm với độc tố Bt

Ngày cập nhật 10 Tháng Tám 2016

Theo công bố mới đây trên Insect Science, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học nông nghiệp và Đại học nông nghiệp Trung Quốc đã nghiên cứu ảnh hưởng của ngô chuyển gen Bt với độc tố Cry1Ac protein trênMacrocentrus cingulum, ký sinh trên sâu đục thân châu Á (Asian corn borer).

Kết quả xét nghiệm gián tiếp cho thấy mức độ ký sinh, khối lượng kén (cocoon), và số lượng sâu non thế hệ sau của ký sinh (parasitoid) trên ký chủ đã giảm đáng kể khi M. cingulum ký sinh trên sâu đục thân ngô nhạy cảm với độc tố Cry1Ac được cho ăn với Cry1Ac tinh sạch; trong khi đó, các thông số đo lường sức sống của M. cingulum không bị ảnh hưởng có ý nghĩa.

Kết quả cho thấy rằng những ảnh hưởng có tính chất bất lợi được tìm thấy với ký chủ mẫn cảm Cry1Ac được gây ra gián tiếp bởi chất lượng kém của ký chủ. Nói cách khác, xét nghiệm sinh học trực tiếp cho thấy không khác biệt về thông số sức sống khi M. cingulum trưởng thành được cho ăn với Cry1Ac hay không có Cry1Ac . Kết quả chứng minh rằng M. cingulum không nhạy cảm với Cry1Ac ở các nồng độ khác nhau mà nồng độ ấy đều vượt cao hơn ngô Bt trên đồng ruộng.