Kỷ niệm 15 năm về Nghị định Cartagena về an toàn sinh học

Ngày cập nhật 11 Tháng Chín 2018

Cách đây 15 năm, Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học thuộc Công ước Đa dạng sinh học có hiệu lực với mục đích để đảm bảo an toàn về đóng gói, vận chuyển và sử dụng kết quả sinh vật biến đổi gen sống từ công nghệ sinh học hiện đại.

Hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2018, Nghị định thư Cartagena đã được thừa nhận như là một sự kiện thống nhất quan trọng đánh dấu sự đóng góp có ý nghĩa để bảo vệ đa dạng sinh học.

Ngày nay, Nghị định thư Cartagena được công nhận là một thỏa thuận quan trọng, đóng góp đáng kể để bảo vệ đa dạng sinh học. Nghị định thư Cartagena đại diện cho một thành tựu quan trọng theo Công ước sinh học của Liên hợp quốc về Đa dạng.

Để chúc mừng những thành công đã đạt được, các chuyên gia an toàn sinh học từ khắp nơi trên thế giới đã giới thiệu một loạt kinh nghiệm thông qua các video clip được tạo điều kiện bởi Công ước. Chúng bao gồm an toàn sinh học hoạt động Biosafety Clearing-House (BCH) và trang an toàn sinh học quốc gia, cũng như sự có hiệu lực của Nagoya Nghị định thư bổ sung về pháp lý và bồi thường của Kuala-Lumpur. Nghị định thư bổ sung nêu trên giải quyết thiệt hại kết quả từ các vận chuyển các sinh vật biến đổi sống. Những thành công khác liên quan đến sinh vật biến đổi gen bao gồm kinh nghiệm phát hiện và xác định các LMO, nâng cao nhận thức, tham gia vào việc ra quyết định, cân nhắc kinh tế xã hội và đánh giá rủi ro liên quan đến LMO.

Nguồn: cbd.int