Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học

Ngày cập nhật 15 Tháng Chín 2018

Ngày 11 tháng 9 năm 2018 đánh dấu kỷ niệm 15 năm ngày Nghị định thư Cartagena có hiệu lực về an toàn sinh học. Để kỷ niệm 15 năm thành lập, Ban thư ký đã chuẩn bị một loạt các video clip ngắn của đại diện các Bên tham gia Nghị định thư an toàn sinh học, các chuyên gia an toàn sinh học và các bên liên quan khác nêu bật các yếu tố chính của Nghị định thư an toàn sinh học. Các video được dự định để kỷ niệm 15 năm của Nghị định thư an toàn sinh học và có thể được sử dụng cho các hoạt động tiếp cận cộng đồng quốc gia và khu vực. Các nguồn lực khác do Ban Thư ký, các Bên và các chuyên gia về an toàn sinh học khác chuẩn bị cũng đã có sẵn, bao gồm: Một áp phích kỷ niệm (tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha); Hội thảo trên web.

Các thành công đạt được theo Nghị định thư an toàn sinh học: Vào dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, một số thành công quan trọng đạt được theo Nghị định thư an toàn sinh học được ghi nhận như một BCH toàn diện về an toàn sinh học (BCH) cũng như các trang web BCH quốc gia và nhiều khu vực trên thế giới thông tin về an toàn sinh học. Hiệu lực gần đây của Nghị định thư về pháp lý và bổi thường của Nagoya-Kuala Lumpur là một cột mốc đáng chú ý được tổ chức tại lễ kỷ niệm 15 năm của Nghị định thư an toàn sinh học.

Các phát triển quan trọng khác đối với các hệ thống an toàn sinh học hiệu quả hơn cũng cần được lưu ý. Ví dụ, kinh nghiệm ngày càng tăng của các Bên trong việc thực hiện đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro liên quan đến việc sử dụng, xử lý và chuyển động xuyên biên giới của các sinh vật biến đổi sống (LMOs). Các bên cũng đã có những tiến bộ quan trọng trong bối cảnh nhận thức cộng đồng, giáo dục và sự tham gia của công chúng ở cấp quốc gia. Tại lễ kỷ niệm lần thứ 15 của Nghị định thư, cũng được đánh dấu vai trò công cụ của Ủy ban Tuân thủ trong việc hỗ trợ các Bên thực hiện Nghị định thư về an toàn sinh học và sự tuân theo nghĩa vụ.

Nguồn: cbd.int