• Sự kiện biến đổi gen MON87708

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Dicamba Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 1339/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015   0 CommentsMORE …

 • Sự kiện biến đổi gen MON87701

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương kháng sâu bộ cánh vảy Hạn chế  – Diện rộng  – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 1338/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015       0 …

 • Sự kiện biến đổi gen MON87705

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Pioneer Hi- bred Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương tăng cường hàm lượng axit oleic và chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate Hạn chế  – Diện rộng  – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều …

 • Sự kiện biến đổi gen 40-3-2

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Pioneer Hi- bred Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate Hạn chế  – Diện rộng  – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi …

 • Sự kiện biến đổi gen MON89788

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate Hạn chế Diện rộng Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 5550/QĐ-BNN-KHCN 24/12/2014     …

 • Sự kiện biến đổi gen MIR162

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô kháng sâu hại bộ cánh vẩy Hạn chế 2911/QĐ-BNN-KHCN 16/11/2012 Diện rộng 3398/QĐ-BNN-KHCN 24/08/2015 Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3499/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014   0 …

 • Sự kiện biến đổi gen TC1507

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Pioneer Hi- bred Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô kháng sâu bộ cánh phấn Hạn chế 1449/QĐ-BNN-KHCN 31/5/2010 Diện rộng 907/QĐ-BNN-KHCN 05/5/2011 Giấy chứng nhận an toàn sinh học 1747/QĐ-BTNMT 02/8/2016 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 160/QĐ-BNN-KHCN 19/01/2016   …

 • Sự kiện biến đổi gen GA21

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Glyphosate Hạn chế 773/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010 Diện rộng 403/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011 Giấy chứng nhận an toàn sinh học 2485/QĐ-BTNMT 03/11/2014 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 5277/QĐ-BNN-KHCN 10/12/2014   0 …

 • Sự kiện biến đổi gen Bt11

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô kháng sâu đục thân Hạn chế 773/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010 Diện rộng 403/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011 Giấy chứng nhận an toàn sinh học 70/QĐ-BTNMT 14/01/2015 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3500/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014 0 CommentsMORE INFORMATIONDANH MỤC SINH …

 • Sự kiện biến đổi gen NK603

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate Hạn chế 774/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010 Diện rộng 402/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011 Giấy chứng nhận an toàn sinh học 2486/QĐ-BTNMT 03/11/2014 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3497/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014 0 …