• Giới thiệu

    Ngày cập nhật 11 Tháng Sáu 2016

    CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN AN TOÀN SINH HỌC VIỆT NAM ! Công ước Đa dạng sinh học được hoàn thiện tại Nairobi vào tháng 5 năm 1992 và đưa ra các nước xem xét ký kết trong Hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) tại Rio …