• NK603

    Ngày cập nhật 8 November 2016

    Company Dekalb Vietnam Co., Ltd Common names and Characterization   GM Maize, Roundup tolerant Narrow 774/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010 Wide 402/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011 Biosafety Cert 2486/QĐ-BTNMT 03/11/2014 GMOs Comfirmation for use as food/feed 3497/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014 0 CommentsMORE INFORMATIONGA21MON89034Bt11MON8978840-3-2TC1507