Điều kiện sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen sử dụng để phóng thích?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

CP ngày 21/6/2010 qui định:

 

Tổchức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen để phóng thích có chủ đích (nuôi, trồng, thả) vào môi trường phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

1.Sinh vật biến đổi gen đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học hoặc có tên trong Danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học,trừ trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học.

2.Tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh.