Điều kiện để công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen là gì?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

CP ngày 21/6/2010 qui định:

 

Tổchức được công nhận là Cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen phải đáp ứng đầyđủ các điều kiện sau đây:

  1. a) Có cơ sở vật chất,kỹ thuật và trang thiết bị phù hợp với hoạt động khảo nghiệm sinh vật biến đổigen;
  2. b) Có cánbộ chuyên môn phù hợp với hoạt động khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen;
  3. c) Có quy trình khảo nghiệm bảo đảm các yêu cầu về antoàn sinh học.