Diện tích Đậu tương, Ngô, Bông cây trồng công nghệ sinh học tại Brazil

Ngày cập nhật 29 Tháng Mười Hai 2017

Ở Braxin, đậu tương công nghệ sinh học có diện tích cao nhất với 32,69 (~ 32,7) triệu ha, tăng 2,3 triệu ha mỗi năm hay 7,5% (từ 30,3 triệu ha vào năm 2015) và tỷ lệ chấp nhận 96,5% của 33,87 triệu ha tổng diện tích năm 2016/2017. 32,69 triệu ha đậu tương biotech trong số 12,43 triệu ha chịu được thuốc diệt cỏ (36,7%) và 20,25 triệu ha IR / HT (59,8%). “Intacta ™”, lần đầu tiên đậu tương IR / HT trồng trên 2,2 triệu ha vào năm 2013/14; trong mùa thứ hai, 2014/15 ước đạt tính diện tích 5,2 triệu ha, tiếp tục tăng lên 11,9 ha vào năm 2015/2016, 20.25 triệu ha vào năm 2016/2017. Các tỷ lệ sử dụng đậu tương công nghệ sinh học tăng 2,3% từ 94,2% năm 2015 đến 96,5% hiện tại. Mặc dù chi phí cao hơn dự kiến sản xuất, lãi suất cao, mối quan tâm về nền kinh tế trong nước và khu vực đậu tương chuyển sang trồng ngô có lợi nhuận cao hơn.

Đối với Ngô biotech, là cây trồng biotech quan trọng thứ 2 ở Braxin được trồng với tổng 15,67 ha (mùa hè 5,28 triệu ha và mùa đông 10,39 triệu ha) tăng diện tich 2,53 triệu ha hoặc 16,1% từ năm 2015 (13,14 triệu ha). Sự gia tăng này so với năm ngoái là nhờ diện tích trồng ngô lớn hơn 17,73 triệu ha so với 15,53 triệu ha vào năm 2015 và tỷ lệ sử dụng gia tăng 88,4% từ 84,6% vào năm 2015. 15,67 triệu ha Ngô biotech bao gồm 3,67 triệu ha IR (20,7%), 0,68 triệu ha HT (3,8%) và IR (11,9%) (63,9%) là 11,32 triệu ha, với tỷ lệ chấp nhận là 88,4%. Tỷ lệ phần trăm tăng của các tính trạng xếp chồng theo thương mại toàn cầu mà nông dân thích hạt giống với các tính trạng xếp chồng hơn so với các hạt giống có một tính trạng. Việc áp dụng ngô biotech vào mùa hè là 82,3% hay 5,28 triệu ha và 91,8% hay 10,39 triệu ha vào mùa đông.

Ngô được trông đợi sẽ trở thành cây trồng có lợi hơn so với đậu tương vào năm 2016 do giá ngô trong nước cao. Để hỗ trợ ngành chăn nuôi cả nước nhập khẩu ngô từ Argentina, Paraguay và Mỹ.

Ủy ban an toàn sinh học kỹ thuật quốc gia (CTNBio) đã thông qua ba sự kiện công nghệ sinh học của Mỹ (Syngenta 3272, MON87460 và MON 87427) vào ngày 6 tháng 10 cho phép nhập khẩu.

Đối với Bông biotech, là cây trồng công nghệ sinh học thứ ba ở Braxin, ước tính chiếm 0,79 triệu ha vào năm 2016/17, tỷ lệ chấp nhận là 78,3% trong tổng số 1,01 triệu ha (tương đương năm 2015) trồng bông. Vào năm 2016/17, bông biotech tăng 6,3% trong năm 2015 (0,74 triệu ha). Diện tích bông biotech là 0,79 triệu ha, bao gồm IR (12,1%), 0,24 triệu ha (24%) và IR / HT (42,3%) 32 triệu ha, với tổng chấp nhận là 79%.

Lợi nhuận đạt được diện tích bông bất chấp khủng hoảng kinh tế ở Braxin do mất giá của đồng Real. Đối với nông dân trồng bông, sự sụt giá của đồng Real đã mang lại lợi ích cho nông dân vì họ có thể mua đầu vào bằng cách sử dụng Real tốt hơn trong nửa đầu năm 2015, nhưng giá cả trong nước đã được bảo vệ bởi một đồng Real yếu hơn trong khi cây bán ra trong nửa sau của năm. Như vậy, giá bông trong nước đã tăng lên ngay cả khi giá bông toàn cầu thấp hơn. Do sự yếu kém của đồng Real, chi phí sản xuất (hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu) đã tăng lên rất nhiều.

Tóm lại, toàn bộ diện tích trồng cây công nghệ sinh học ở Braxin trong năm 2016/17 là 49,14 triệu ha tương đương với 93,4%; đặc biệt hơn nữa tỷ lệ chấp nhận đậu tương biotech là 96,5%; việc áp dụng ngô biotech hè là 82,3%; ngô biotech đông là 91,8% và việc sử dụng bông biotech là 78,3%. Tỷ lệ chấp nhận 2016/17 là 93,4% cao hơn 2,7% so với mức chấp nhận 2015/2016 là 90,7%. Các tính trạng xếp chồng trong ba cây trồng công nghệ sinh học tăng bình quân 34% với đậu tương Intacta ™ lợi ích tăng cao nhất với 70,9%.

Nguồn: isaaa.org