Đánh giá ngô biến đổi gen MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 và các phân nhóm, cho sử dụng thực phẩm và thức ăn, theo Quy định (EC) số 1829/2003

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Ngô MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 (ngô stack bốn sự kiện) được sản xuất bằng cách lai thông thường để kết hợp bốn sự kiện đơn lẻ: MON 87427, MON 89034, MIR162 và MON 87411. Bảng điều khiển sinh vật biến đổi gen (GMO) được đánh giá trước đây bốn sự kiện ngô đơn và bốn sự kiện phụ và không xác định được mối quan tâm về an toàn. Không có dữ liệu mới về các sự kiện ngô đơn hoặc bốn tổ hợp con có thể dẫn đến sửa đổi các kết luận ban đầu về sự an toàn của chúng được xác định. Đặc tính phân tử, phân tích so sánh (đặc tính nông học, kiểu hình và thành phần) và kết quả của đánh giá độc tính, gây dị ứng và dinh dưỡng cho thấy rằng sự kết hợp của các sự kiện ngô đơn lẻ và của protein mới được biểu hiện và ngô RNA không làm phát sinh các vấn đề an toàn thực phẩm và thức ăn và dinh dưỡng. Hội đồng GMO kết luận rằng ngô xếp chồng bốn sự kiện, như được mô tả trong ứng dụng này, an toàn và tương đương về mặt dinh dưỡng với chất so sánh không biến đổi gen và các giống tham chiếu không biến đổi gen được thử nghiệm. Trong trường hợp vô tình phát hành các hạt khả thi của bốn loại ngô stack stack vào môi trường, điều này sẽ không làm tăng mối lo ngại về an toàn môi trường. Hội đồng GMO đã đánh giá khả năng tương tác giữa các sự kiện đơn lẻ trong sáu tổ hợp ngô chưa được đánh giá trước đó và kết luận rằng những điều này được dự kiến là an toàn và tương đương về mặt dinh dưỡng với các sự kiện đơn lẻ, các tổ hợp con được đánh giá trước đó và ngô ngăn xếp bốn sự kiện . Kế hoạch giám sát môi trường sau thị trường và khoảng thời gian báo cáo phù hợp với mục đích sử dụng của ngô stack bốn sự kiện. Theo dõi thị trường thực phẩm / thức ăn không được coi là cần thiết. Hội đồng GMO kết luận rằng ngô xếp chồng bốn sự kiện và các tổ hợp con của nó cũng an toàn như bộ so sánh không biến đổi gen của nó và đã thử nghiệm các giống tham chiếu không biến đổi gen về tác động tiềm tàng đối với sức khỏe của con người và động vật và môi trường.

Nguồn: efsa.europa.eu