Đánh giá ngô biến đổi gen MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 và các phân nhóm, cho sử dụng thực phẩm và thức ăn, theo Quy định (EC) số 1829/2003 (ứng dụng EFSA ‐ GMO ‐ NL ‐ 2016‐134)

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Ngô MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 (ngô năm sự kiện) được sản xuất bằng cách lai thông thường để kết hợp năm sự kiện đơn lẻ: MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 và NK603. Hội đồng GMO trước đây đã đánh giá năm sự kiện ngô đơn lẻ và mười một trong số các tổ hợp con và không xác định mối quan tâm về an toàn. Không có dữ liệu mới về các sự kiện ngô đơn lẻ hoặc 11 tổ hợp con có thể dẫn đến sửa đổi các kết luận ban đầu về sự an toàn của chúng được xác định. Đặc tính phân tử, phân tích so sánh (đặc tính nông học, kiểu hình và thành phần) và kết quả của đánh giá độc tính, dị ứng và dinh dưỡng cho thấy rằng sự kết hợp của các sự kiện ngô đơn và của protein mới được biểu hiện trong ngô gộp năm sự kiện đến thực phẩm và thức ăn an toàn và mối quan tâm dinh dưỡng. Hội đồng GMO kết luận rằng ngô gộp năm sự kiện, như được mô tả trong ứng dụng này, an toàn và tương đương về mặt dinh dưỡng với chất so sánh với ngô không biến đổi gen và các giống đối chứng không biến đổi gen được thử nghiệm. Trong trường hợp vô tình phóng thích các loại hạt khả thi của loại ngô gộp năm sự kiện vào môi trường, điều này sẽ không làm tăng mối lo ngại về an toàn môi trường. Kế hoạch giám sát môi trường sau thị trường và khoảng thời gian báo cáo phù hợp với mục đích sử dụng của ngô gộp năm sự kiện. Theo dõi thị trường thực phẩm / thức ăn không được coi là cần thiết. Hội đồng GMO kết luận rằng ngô gộp năm sự kiện và các tổ hợp con của nó cũng an toàn như bộ so sánh với ngô không biến đổi gen và các giống tham chiếu không biến đổi gen được thử nghiệm liên quan đến tác động tiềm tàng đối với sức khỏe của con người và động vật và môi trường.

Nguồn: efsa.europa.eu