Đánh giá ngô biến đổi gen MIR604 để cấp phép đổi mới theo Quy định (EC) số 1829/2003

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Sau khi nộp đơn EFSA ‐ GMO ‐ RX ‐ 013 theo Quy định (EC) số 1829/2003 từ Syngenta crop Protection NV / SA, Hội đồng EFSA về các sinh vật biến đổi gen (GMO) đã được yêu cầu đánh giá rủi ro khoa học về dữ liệu đã nộp trong bối cảnh đổi mới đơn xin cấp phép đối với ngô biến đổi gen kháng thuốc MIR.60 cho sử dụng làm thực phẩm và thức ăn, trừ trồng trọt trong EU. Dữ liệu nhận được trong bối cảnh của ứng dụng đổi mới này bao gồm các báo cáo giám sát môi trường thị trường, tìm kiếm và đánh giá hệ thống các tài liệu, các phân tích sinh học cập nhật và các tài liệu hoặc nghiên cứu bổ sung được thực hiện bởi hoặc người nộp đơn. Hội đồng GMO đã đánh giá các dữ liệu này về các mối nguy hiểm mới có thể xảy ra, phơi nhiễm đã sửa đổi hoặc các yếu tố không chắc chắn về khoa học mới được xác định và không được đánh giá trước đó trong bối cảnh của ứng dụng gốc. Theo giả định rằng trình tự DNA của sự kiện trong ngô MIR604 được xem xét để đổi mới giống với trình tự đã sửa của sự kiện được đánh giá ban đầu. Hội đồng GMO kết luận rằng không có bằng chứng nào trong ứng dụng đổi mới EFSA-GMO-RX-013 cho các mối nguy mới, sự không chắc chắn về khoa học phơi nhiễm sẽ thay đổi kết luận về đánh giá rủi ro ban đầu trên cornMIR604.

Nguồn: efsa.europa.eu