Đánh giá đậu tương biến đổi gen A2704‐12 theo Quy định (EC) số 1829/2003 (ứng dụng EFSA ‐ GMO ‐ RX 009)

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Sau khi nộp đơn EFSA-GMO-RX-009 theo Quy định (EC) số 1829/2003 từ Bayer CropScience NV, Hội đồng về các sinh vật biến đổi gen của Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (Hội đồng GMO) đã được yêu cầu đưa ra đánh giá rủi ro khoa học trên dữ liệu được đệ trình trong bối cảnh đổi mới ứng dụng ủy quyền đối với giống đậu tương có khả năng kháng thuốc diệt cỏ A2704-12. Phạm vi của ứng dụng đổi mới EFSA-GMO-RX-009 là để đưa ra thị trường các sản phẩm có chứa, bao gồm hoặc được sản xuất từ đậu tương A2704-12, không bao gồm trồng trọt trong Liên minh Châu Âu.

Khi đưa ra ý kiến khoa học của mình, Hội đồng GMO đã tính đến ứng dụng EFSA-GMO-RX-009, thông tin bổ sung được cung cấp bởi người nộp đơn, các ý kiến khoa học được gửi bởi các quốc gia thành viên và các ấn phẩm khoa học có liên quan. Dữ liệu nhận được trong bối cảnh của ứng dụng đổi mới EFSAGMO-RX-009 bao gồm: báo cáo giám sát môi trường sau thị trường, đánh giá tài liệu được tìm kiếm có hệ thống, phân tích tin sinh học cập nhật và nghiên cứu bổ sung được thực hiện bởi hoặc người nộp đơn. Ngoài ra, người nộp đơn cung cấp dữ liệu trình tự về sự kiện đậu tương A2704-12 sử dụng nguyên liệu từ một giống thương mại hiện có trên thị trường và dự định sẽ được bán trên thị trường trong những năm tới. Hội đồng GMO đã đánh giá các dữ liệu này về các mối nguy hiểm mới có thể xảy ra, sự phơi nhiễm có thể sửa đổi hoặc sự không chắc chắn của các nhà khoa học mới được xác định trong thời gian ủy quyền và không được đánh giá trước đó trong bối cảnh của ứng dụng gốc. Hội đồng GMO kết luận rằng không có bằng chứng nào trong việc đổi mới ứng dụng EFSA-GMO-RX-009 đối với các mối nguy hiểm mới, sự phơi nhiễm có thể sửa đổi hoặc sự không chắc chắn của khoa học sẽ thay đổi kết luận về đánh giá rủi ro ban đầu đối với đậu tương A2704-12 (EFSA, 2007).

 

Nguồn: efsa.onlinelibrary.wiley.com