Đặng Trọng Lương

Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

Địa chỉ cơ quan: Viện Di truyền nông nghiệp, VAAS

Số điện thoại : 0437540764

Fax:0437543196

Email: luongdt2001@yahoo.com