Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam tiếp tục khảo nghiệm hạn chế vụ 2 giống ngô biến đổi gen mang sự kiện MON 810 kháng sâu đục thân

Ngày cập nhật 29 Tháng Chín 2016

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp giấy phép khảo nghiệm hạn chế đánh giá ảnh hưởng đối với môi trường và đa dạng sinh học của cây ngô biến đổi gen sự kiện MON 810 kháng sâu đục thân.

Các đại biểu tham dự buổi khảo nghiệm gieo hạt lần 2 ngô biến đổi gen MON 810

Ngày 28 tháng 9 năm 2016, tại Trạm thực nghiệm Văn Giang, Xã Liên Nghĩa, Huyện Văn Giang, Hưng Yên, Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam phối hợp với Viện Di truyền Nông nghiệp đã tiến hành gieo thí nghiệm vụ 2 năm 2016 giống ngô biến đổi gen mang sự kiện MON 810.
Tham gia giám sát tại buổi gieo hạt khảo nghiệm có đại diện của các cơ quan, đơn vị liên quan: Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường); Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đại diện các ban ngành liên quan của tỉnh Hưng Yên và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Giống ngô biến đổi gen nêu trên đã được khảo nghiệm hạn chế lần 1 (bắt đầu gieo từ ngày 17 tháng 3 năm 2016, thu hoạch ngày 12 tháng 7 năm 2016), cũng tương tự như đợt khảo nghiệm lần thứ nhất, đợt khảo nghiệm lần 2 giống ngô MON 810 sẽ được gieo trên khu vực với diện tích khảo nghiệm là 1.368,4 m2 nhằm đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến sinh vật không chủ đích, nguy có làm thay đổi bất lợi đến hệ sinh thái xung quanh và các tác động bất lợi khác.
Dự kiến việc khảo nghiệm hạn chế sẽ hoàn tất sau từ 3-4 tháng gieo trồng.

NH

Phòng QLNG&ATSH, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học