Cộng hòa Moldova đã phê chuẩn và Venezuela gia nhập Nghị định thư bổ sung của Nagoya-Kuala Lumpur về trách nhiệm pháp lý và bồi thường

Ngày cập nhật 16 Tháng Mười 2018

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Cộng hòa Moldova đã phê chuẩn Nghị định thư bổ sung của Nagoya-Kuala Lumpur về trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học.

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Bolivarian Republic of Venezuela đã gia nhập Nghị định thư bổ sung về trách nhiệm pháp lý của Nagoya – Kuala Lumpur theo Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học .

Như tin đã đưa, Nagoya-Kuala Lumpur về trách nhiệm pháp lý và bồi thường được thông qua vào ngày 15 tháng 10 năm 2010 tại Nagoya, Nhật Bản như một thỏa thuận bổ sung cho Nghị định thư Cartagena, Nghị định thư Bổ sung nhằm góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học bằng cách cung cấp các quy tắc và thủ tục quốc tế trong lĩnh vực trách nhiệm pháp lý và bồi thường liên quan đến các sinh vật biến đổi gen sống. Nghị định thư bổ sung yêu cầu các biện pháp xử lý được trong trường hợp gây hại do sinh vật biến đổi sống hoặc khi có khả năng xảy ra sẽ gây ra thiệt hại nếu các biện pháp xử lý kịp thời không được thực hiện. Nghị định thư Bổ sung cũng bao gồm các quy định liên quan đến trách nhiệm dân sự.

Mục tiêu của Nghị định thư bổ sung là góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, cân nhắc các rủi ro đến sức khỏe con người, thông qua thiết lập nguyên tắc và quy trình quốc tế về trách nhiệm pháp lý và bồi thường liên quan đến sinh vật sống biến đổi gen (LMOs).

Nguồn: cbd.int