Chủ đề 1:

Ngày cập nhật 6 Tháng Năm 2019

Thu thập thông tin về các biện pháp quản lý rủi ro, sử dụng an toàn và thực hành tốt để xử lý an toàn các sinh vật, thành phần và sản phẩm của sinh học tổng hợp

Thảo luận này sẽ tập trung vào việc thu thập thông tin về các biện pháp quản lý rủi ro, sử dụng an toàn và thực hành tốt nhất để xử lý an toàn các sinh vật, thành phần và sản phẩm của sinh học tổng hợp. Để giúp tập trung thảo luận, mời xem các câu hỏi hướng dẫn sau đây:

  1. Các biện pháp quản lý rủi ro hiện tại và các thực hành tốt nhất được sử dụng cho các LMO đủ để các sinh vật sống được phát triển thông qua các ứng dụng sinh học tổng hợp hiện tại và trong tương lai?
  2. Các biện pháp quản lý rủi ro hiện tại và các biện pháp khác để xử lý và sử dụng an toàn gen và các sản phẩm (ví dụ như một hợp chất hóa học được tạo ra bởi một sinh vật) của sinh học tổng hợp?
  3. Bạn có thấy trước một nhu cầu thích nghi với các biện pháp an toàn trong tương lai khi các phát triển trong lĩnh vực sinh học tổng hợp được thực hiện?
  4. Bạn có thể cung cấp các ví dụ cụ thể về các ứng dụng hiện có của sinh học tổng hợp mà các biện pháp quản lý rủi ro có thể không đủ để đảm bảo xử lý an toàn và sử dụng các sinh vật sống được phát triển thông qua sinh học tổng hợp?
  5. Những lĩnh vực nghiên cứu mới cụ thể nào là cần thiết để đảm bảo sử dụng an toàn đối với ứng dụng sinh học tổng hợp hiện tại và trong tương lai?

—————————