Cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đối với Đậu Tương mang sự kiện chuyển gen

Ngày cập nhật 29 Tháng Mười 2018

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4170/QĐ-BNN-KHCN về việc cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi cho Đậu Tương mang sự kiện chuyển gen DP305423-1.

Đậu Tương mang sự kiện chuyển gen DP305423-1 của  Công ty TNHH Pioneer Hi- bred Việt Nam và có đặc tính là tăng cường hàm lượng axit oleic. Với việc công nhận sự kiện chuyển gen DP305423-1 đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, tính đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp phép 02 Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi cho các sự kiện chuyển gen Ngô và Đậu Tương của Công ty TNHH Pioneer Hi- bred Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi theo đó Công ty TNHH Pioneer Hi- bred Việt Nam cần tuân thủ các quy định tại Thông tư nêu trên và các quy định hiện hành về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen và quy định đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

Nguồn: BTĐD