Cấp Giấy chứng nhận An toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến năm 2017

Ngày cập nhật 16 Tháng Tám 2017

Ngày 09 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 846/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

Tại Quyết định này, Thủ tướng đã ban hành 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành thực hiện trong năm 2017 và 353 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các địa phương thực hiện trong năm 2017. Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xác định thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến vào Cổng Dịch vụ công quốc gia; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW xây dựng, định kỳ tháng 9 hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của năm tiếp theo.

Trong Quyết định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến với 6 lĩnh vực mức độ 3, trong đó có Cấp Giấy chứng nhận An toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen và 01 lĩnh vực mức độ 4 thuộc lĩnh vực Môi trường.

Trước đó vào tháng 4 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Thông tư này quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm việc đăng ký, khai và tiếp nhận hồ sơ; thực hiện xử lý và trả kết quả; quản lý và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường là hệ thống giao dịch điện tử trên môi trường mạng thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ dvctt.monre.gov.vn.

Theo Phòng QLNG&ATSH, Cục BTĐDSH