Các yêu cầu đối với hoạt động khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen là gì?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

CP ngày 21/6/2010 qui định:

 

1.Sinh vật biến đổi gen khi sử dụng để phóng thích, bao gồm nuôi, trồng, thả cóchủ đích vào môi trường phải được khảo nghiệm.

2.Khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen phải được thực hiện từng bước, từ khảo nghiệmhạn chế đến khảo nghiệm diện rộng. Khu vực khảo nghiệm phải cách xa khu bảo tồnvà khu vực đông dân cư theo quy định.

Khảo nghiệm hạn chế được thực hiện trong điều kiện cách ly theo quy định.

Khảo nghiệm diện rộng được triển khai ở các vùng sinh thái, khôngcần phải cách ly nhưng phải có các biện pháp quản lý, giám sát phù hợp.

3.Khi phát hiện sinh vật biến đổi gen gây ra rủi ro đối với môi trường, đa dạngsinh học, sức khoẻ con người và vật nuôi mà không kiểm soát được, tổ chức, cánhân được cấp Giấy phép khảo nghiệm và cơ sở khảo nghiệm phải chấm dứt khảonghiệm sinh vật biến đổi gen và áp dụng các biện pháp khẩn cấp để xử lý rủi ro,đồng thời tiêu hủy sinh vật biến đổi gen.