Các nội dung đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Căn cứ theo Điều 6 của Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 qui định các nội dung đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi:

 

-Xác định nguy cơ tiềm ẩn và khả năng xảy ra rủi ro của sinh vật biến đổi gen đốivới môi trường, đa dạng sinh học, sức khoẻ con người và vật nuôi.

-Xác định các biện pháp an toàn để phòng ngừa, xử lý và khắc phục rủi ro củasinh vật biến đổi gen đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con ngườivà vật nuôi.