Các nguyên tắc đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

9Căn cứ theo Điều 5 của Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 qui định các nguyên tắc đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi:

 

-Việc đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen phải bảo đảm tính khoa học, minhbạch; được tiến hành theo các phương pháp, kỹ thuật trong nước và quốc tế đượccơ quan có thẩm quyền công nhận.

-Việc đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen được tiến hành theo từng trườnghợp cụ thể phụ thuộc vào sinh vật biến đổi gen, mục đích sử dụng và môi trườngtiếp nhận sinh vật biến đổi gen đó.

– Rủi ro của sinh vật biến đổi gen được đánh giátrên cơ sở so sánh sự khác biệt giữa sinh vật biến đổi gen và sinh vật nhậntrong cùng điều kiện.